Často se ptáte

Jak moc chcete být svobodná škola?

Co nejvíce to půjde. Budeme rejstříková škola, takže jsou zákonné povinnosti, které dodržovat musíme. Tedy neplánujeme stanovovat školním řádem v čem mají děti chodit do školy oblečené, kdy smějí pít nebo jíst, používat WC, atp. Omezovat nebudeme ani zameškané hodiny – hodiny musí být omluvené, ale kolik a z jakého důvodu bude jen na dítěti / rodičích. Účast na „hodinách“ bude dobrovolná, bude na dětech jakých nabídek (podnětů) využijí a jakých ne, případně jaké poptávky si samy vytvoří.

V jakém školním roce plánujete školu otevřít?

Původní plán byl otevřít školu v září roku 2024, avšak vzhledem k současným podmínkám, kdy opět sháníme budovu je tato možnost velice málo pravděpodobná.

Jak vysoké bude školné?

Výše školného se bude odvíjet od výše nájemného, platů zaměstnanců a příspěvků od MŠMT. Jak jsme již zmiňovali, normativ pro soukromé školy je zhruba poloviční oproti státním školám. V prvním roce provozu a následně až do školní inspekce jsou ještě kráceny o zhruba další polovinu a příspěvky na žáky v individuálním vzdělávání jsou také rok od roku nižší, takže dotace státu tedy pokryjí jen část nákladů na provoz školy, a proto je potřeba chybějící peníze pokrýt ze školného.
 

Zároveň budeme hledat i další zdroje financí z dotací, nadací či od sponzorů a věříme, že i jako v jiných školách, může také časem fungovat společná komunita. Naším cílem je udržet školné co nejnižší.

Školné u podobných typů škol v Praze se pohybuje okolo 9 000 Kč měsíčně za jedno dítě. Přesná výše školného bude upřesněna, jakmile to bude možné. 

Budete otevírat oba dva stupně?

V prvním roce plánujeme otevřít pouze první stupeň a děti budeme pravděpodobně nabírat jen do třetí nebo čtvrté třídy. Druhým stupněm ZŠ, bychom rádi pokračovali co nejdříve, jakmile si celá situace trochu sedne.
 

Budete přijímat domškoláky?

Ano, plánujeme umožnit i individuální vzdělávání dětem z celé České republiky. Přezkoušení bude probíhat formou rozhovoru nad portfoliem. 

Kapacita školy se bude odvíjet od platnosti nové vyhlášky. V prvním roce budeme přijímat děti na první stupeň, poté i na druhý. Školné a další informace se budeme snažit zveřejnit co nejdříve, ale závisí na stejných parametrech jako školné pro denní docházku (viz výše).

Jak bude probíhat přijímací řízení/zápis?

Tento školní rok bude ve znamení čekání na zápis do rejstříku a zároveň na rekolaudaci budovy, tudíž nejsme schopni dopředu nic slíbit. Každopádně již nyní se předběžně můžete hlásit vyplněním dotazníku pro zájemce. Zápis pak bude probíhat formou přestupu z jiných ZŠ, kde budou Vaše děti zapsané – až budeme mít jistotu, že otevřeme v září rejstříkovou školu a zároveň budeme mít potvrzenou kapacitu školy. Součástí bude dotazník a pohovor s rodiči. Důležitý bude souhlas s vizí a hodnotami školy, resp. s konceptem vzdělávání.